`

โปรดทราบ

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณาศึกษา


+ ระเบียบการสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ +

PSU CoP-Test

The Computer Proficiency Test :
Office of Digital Innovation and Intelligent Systems,
Prince of Songkhla University

การทดสอบวัดควาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์
ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับ ปวส. ระดับ ปวช. และระดับมัธยมศึกษา
โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office ได้แก่ Word, PowerPoint และ Excel